Budapest, Magyarország
+06 48 48 87 40

A kincstári rendszerek felhasználói felületeinek, valamint a Kincstár számlavezető rendszerének megújítása és az ügyviteli folyamatok újraszervezése

 • Projekt azonosító: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00024
 • Kedvezményezett neve: Magyar Államkincstár
 • KIFÜ szerepe a projektben: folyamat és műszaki minőségbiztosító
 • A projekt címe: A kincstári rendszerek felhasználói felületeinek, valamint a Kincstár számlavezető rendszerének megújítása és az ügyviteli folyamatok újraszervezése
 • A támogatás keretösszege: 14 745 877 750 Ft
 • KIFÜ támogatási összeg: 73 194 872 Ft
 • A támogatás mértéke: 100 %
 • A projekt megvalósításának kezdete: 2016.05.02.
 • A projekt tervezett befejezése: 2023. 09. 30.
 • Konzorciumi tagok: Magyar Államkincstár, NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség, KINCSINFO Nonprofit Kft.
 • Projekt státusza: folyamatban

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A támogatott projektről:

„A kincstári rendszerek felhasználói felületeinek, valamint a Kincstár számlavezető rendszerének megújítása és az ügyviteli folyamatok újraszervezése” című projekt keretében a korszerű számlavezető rendszer bevezetésén túl a családtámogatási-, és nyugdíjágazat ügyfeleinek részére nyújtható új elektronikus szolgáltatások kialakítása, valamint az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak, valamint a kifizetőhelyi elszámolások kezelésének szakrendszeri támogatása is megvalósul. A projekt középpontjában a hatékony működés kialakítása, a mindenkori jogszabályoknak való teljes körű megfelelés, a változó jogszabályi környezetre való rugalmas és gyors reagálás, valamint a társadalmi elvárásoknak való megfelelés áll.

Jelen projekt átfogó célja az adminisztratív teher csökkentése a nyugdíjbiztosítás, egészségbiztosítás és a családtámogatás területén, valamint az erőforrás-hatékonyság javítása az ügyfelek terheinek csökkentése révén. Az adminisztratív terhek és ügyintézési idő csökkenése az alábbi három területen valósul meg:

· az ügyfelek hivatali ügyintézésére fordított idejének csökkenése és az ügyintézés folyamatának egyszerűsítése

· a Magyar Államkincstáron belüli közigazgatási folyamatok átfutási idejének csökkenése

· a Magyar Államkincstár és más közigazgatási szervek egymás közötti kommunikációra fordított idejének csökkentése és az adatcsere kibővítése

A projekt szervesen illeszkedik az Európa 2020 Stratégia, a Nemzeti Reformprogram és a Partnerségi Megállapodás célkitűzéseinek megvalósításához, a céljait a szolgáltatások hatékonyságának fejlesztésével, szolgáltató jellegű és ügyfélközpontú szolgáltatáscsomag kialakításával, az elektronikus folyamatok fejlesztésén és optimalizálásán, a jelenlegi szakrendszerek egységesítésén keresztül kívánja megvalósítani.

A projektcélok elérése érdekében a megvalósítani tervezett projekt az alábbi, egymástól elkülöníthető, azonban jellegénél és tevékenységénél fogva mégis összefüggő fejlesztési területre bontható:

EFR (Egységes FrontEnd Rendszer):

Az ügyviteli folyamatok újraszervezése (BPR), az elektronikus ügyintézés jogszabályi előírásának való megfelelés, a költséghatékonysági célok elérése, az egységes ügyfélkiszolgálás, valamint az ügyintézési eljárások átfutási idejének csökkentése érdekében:

– az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott kötelezettségek (pl.: ügyindítás, követés, tájékoztatás, hiánypótlási felhívás, határozatok megküldése elektronikus csatornákon) teljesítése az indikátorok kapcsán megjelölt ügyviteli eljárásoknál;

– az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben meghatározott kötelezettségek (pl.: szakszerűség, egyszerűség, együtt­működés és jóhiszeműség, határidőn belül észszerű időben) teljesítése az indikátorok kapcsán megjelölt ügyviteli eljárásoknál;

– automatizmusok kidolgozása a vállalt ügyintézési idő csökkentése érdekében.

Már megvalósult eredmények illesztése a digitálisan újraszervezett folyama­tokba:

– a nyugdíj jogszerzési adatok egy részének elektronikus elérését biztosító JAFO;

– a nyugdíj jogszerzési adatok egy másik részének elektronikus elérését lehetővé tevő Digitalizáció;

– a jogszabályi megfelelőséget biztosító Járásosítás projektelemek.

Az egységes ügyfélkiszolgálást és az újraszervezett folyamatokat támogató ügyfél és ügyin­tézői Front-End rendszer kifejlesztése és bevezetése:

 • az ügyfél frontend az elektronizált ügyek elindítását, nyomon követését (státusz információk) és egyes tájékoztató jellegű adatok (pl. törzsadatok, folyósítási adatok) megjelenítését teszi lehetővé a megmaradó kincstári rendszerekből kiolvasott adatok révén;
 • ügyfél Front-End rendszerhez (SZÜF) szükséges elektronikus űrlapok (iForm) kidolgozása, bevezetésének támogatása;
 • a folyamatok elektronikus támogatásához szükséges, a Front-End keretrendszeri funkcióinak és a megmaradó kincstári háttér rendszerek, valamint az OP indikátorokban megjelölt eljárások adatkapcsolataihoz szükséges interfészek kialakítása;
 • az ügyintézői Front-End fő feladata olyan belső szakrendszeri adatok megjelenítése, ami az ügyfelek ügyintézőn keresztüli tájékoztatását, ügyek nyomon követését és/vagy az ügyek gyorsabb koordinálását teszi lehetővé
 • egységes kincstári iratkezelési megoldás alapjainak megteremtése;
 • a Digitalizálás és JAFO alprojektekben elektronizált iratok elérhetőek a fejlesztendő Front-End rendszeren keresztül;
 • a Járásosítás alprojektben végzett fejlesztések a Front-End rendszerrel kiegészítve teljesítik az újraszervezés, ügyintézési idő csökkenés és elektronikus indíthatóság feltételeit.

Számlavezetés:

A magyarországi pénzforgalom 20%-a a most üzemelő számlavezető rendszereken halad át. A piaci és szabályozói igényeknek való megfelelés megkívánja egy korszerű, kvázi folyamatos működésre képes, új számlavezető rendszer bevezetését. A számlavezetéssel kapcsolatos működési kockázatok csökkentése, a gyors és biztonságos bevezetés alapja egy tiszta profilú – csak számlavezetést megvalósító – dobozos számlavezető alkalmazás implementálása, amely képes a standard számlavezetési funkciókat biztosítani és tud kommunikálni az érintett kincstári szakrendszerekkel, valamint a külső pénzforgalmi csatornákkal is. A Kincstárban jelenleg futó kapcsolódó projekt és a számlavezető rendszer bevezetésének köszönhetően a számlavezetés és a költségvetési ellenőrzési funkciók rendszer szinten szétválasztásra kerülnek. A fejlesztés részeként megújul a számlavezető rendszerhez kapcsolódó front-end felület és különféle elektronikus eszközökön is lehetővé válik a bankszámlavezetés az ügyfelek részére.

Egészségbiztosítás Pénzbeli Ellátásainak új rendszere:

A pénzbeli ellátásokkal, baleseti táppénzzel, valamint Társadalombiztosítási Kifizetőhelyekkel kapcsolatos ügyintézést és adatfeldolgozást biztosító új moduláris informatikai rendszer kerül létrehozása, amely a jelenleg szigetszerűen működő ITP2000, KIF és további szatellit rendszereket váltja ki. Az új rendszer eredményeként a projektelemet érintő ügytípusok elektronikus ügyintézési lehetősége teljes körűen megvalósulnak. További eredményeként jelentősen csökkennek az ügyfelek és ügyintézők adminisztratív terheik, az adminisztratív hibák lehetősége, valamint az ügyintézési idő is csökken.

A Széchenyi 2020 keretében valósult meg.