A Külgazdasági és Külügyminisztérium humánerőforrás-gazdálkodásának és belső képzési rendszerének fejlesztése

  • Projekt azonosító száma: KÖFOP-2.1.4-VEKOP-16-2016-00001
  • Projekt címe: A Külgazdasági és Külügyminisztérium humánerőforrás-gazdálkodásának és belső képzési rendszerének fejlesztése
  • Kedvezményezett neve: Külgazdasági és Külügyminisztérium
  • Konzorciumi tagok: Külgazdasági és Külügyminisztérium (konzorciumvezető), NISZ – Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt, Digitális Jólét Nonprofit Kft. (jogutód: KIFÜ 2023.05.01-től),
  • A szerződött támogatás összege: 1 549 536 011 Ft
  • A szerződött támogatás összegéből a Digitális Jólét Nonprofit Kft.-re eső támogatási összege: 94 197 496.-Ft
  • A támogatás mértéke: 100%
  • A projekt befejezési dátuma: 2021.06.30.

A projekt célja a Külgazdasági és Külügyminisztérium, első sorban a külképviseleteken tartós külszolgálat keretében teljesített közszolgálatra vonatkozó speciális humánfolyamatainak, belső képzési rendszerének, valamint az ehhez kapcsolódó működési-, szabályozási-, képzési- és oktatási környezetének átfogó felülvizsgálata, fejlesztése és bővítése, a külügyi és külgazdasági működés szakmai ismereteket közvetítő belső képzéseinek és továbbképzésének megújítása, a szervezeti tudásbázis és tudásmegosztásának megerősítése, valamint a külügyi és külgazdasági közfeladat-ellátást (közszolgáltatásokat) támogató ágazati kutatás-elemzői tevékenység fejlesztése, kapacitásának szélesítése. A fejlesztések hatékonyan és eredményesen segítik elő a Külgazdasági és Külügyminisztérium közszolgálati tisztviselői (közszolgálati szakemberei) felkészültségének javítását, a magasabb szintű szakmai ismereteinek bővítését, valamint a szolgáltatói szemléletű feladatellátás megerősítését, ezzel is segítve a hatékonyabb és eredményesebb munkavégzést, illetőleg közszolgálatot. A projekt további eredménye a külgazdasági és külügyi humánerőforrás minőségének javítása, a külügyi és külgazdasági feladatokat ellátó közszolgálati tisztviselők gyakorlati szempontú, a szolgáltatói szemléletű feladatellátást segítő tudásának bővítése, a megfelelő képzettségű külügyi és külgazdasági szakemberállomány rendelkezésre állása és megtartása, valamint az ezt támogató intézményi folyamatok megerősítése. A fejlesztés fókuszában a külgazdasági és külügyi feladatellátásban közreműködő közszolgálati tisztviselők, továbbá a támogató közigazgatási szakemberek elméleti tudás- és készségszintjének emelése, a tartós külszolgálathoz, mint speciális és a közigazgatáson belül egyedi karrierúthoz (karrier-állomáshoz) kapcsolódó emberi erőforrás-gazdálkodási folyamatok, a korszerű intézményi és speciális munkaköri ismereteket közvetítő munkaköri belső (tovább)képzési és ágazati tudásmenedzsment rendszer együttes és egymásra ható, szinergikus fejlesztése áll. Kiemelt fontosságú a külképviseletek feladatellátásban részt vevő, diplomáciai és admin-technikai feladatokat ellátó közszolgálati tisztviselők és munkavállalók szakmai ismereteinek és képességeinek fejlesztése, intézmény és munkakör specifikus szakmai ismereteik elméleti és gyakorlati szempontú bővítése, valamint a korszerű közigazgatási humánerőforrás-gazdálkodási és –szervezési eljárások alkalmazása, továbbá a közszolgálati tisztviselők irányába kifejtett szolgáltatási színvonal javítását. A fejlesztés révén stratégiai alapon újjászervezésre kerülnek a külügyi és külgazdasági humánfolyamatok, a feladatellátáshoz igazodóan megújulnak a jelenlegi munkaköri képzések, és kifejlesztésre kerülnek a speciális intézményi feltételeknek megfelelő új – a közszolgálati továbbképzési rendszerbe illesztett – belső képzések. Az ágazati közszolgálati kutatási tevékenység eredményeit felhasználva a működés során eddig szerzett és feltárt „jó gyakorlatokra”, amelyeket a kialakításra kerülő elektronikus humánerőforrás-gazdálkodási keretrendszerbe integrálva alkalmazzuk, ezáltal együttesen hozzásegítve az ágazat közszolgálati tisztviselőit szakmai ismereteinek bővítéséhez, készségeinek fejlesztéséhez, ezen keresztül a szakmai munkavégzés hatékonyságának növeléséhez, és a szolgáltató-központú feladatellátás biztosításához a külgazdasági és külügyi közfeladat-ellátás keretében. A Projekt kiemelt célkitűzése a külgazdasági és külügyi intézményrendszerében a szervezeti tudásbázis megerősítése; a közfeladat-ellátást támogató ágazati kutatási-elemzési tevékenység fejlesztése, valamint kapacitásának bővítése. Ehhez kapcsolódóan kerül sor a korszerű ágazati tudásmenedzsment-rendszer kialakítására. A fejlesztések révén jelentősen javul a külügyi és külgazdasági igazgatás, kiemelten Magyarország külképviseletein a diplomáciai és gazdaságdiplomáciai feladatokat ellátó közszolgálati tisztviselők munkavégzése, hiszen rendelkezésre állnak a támogató információs bázisok. A fejlesztés fontos részét képezi a külügyi és diplomáciai tudástranszfer aktivizálását elősegítő nemzetközi együttműködések kiszélesítése, valamint az ágazati szakma kutatásokhoz kapcsolódó disszeminációs adatbázis-rendszer kialakítása.

A Digitális Jólét Nonprofit Kft. szerepe a projektben: A hazai, magas hozzáadott értékű, exportképes digitális termékek és megoldások külpiacra juttatását támogató, központi online adatbázis (HYPER rendszer – Hungarian Yellow Pages for Export Reconnaissance) tartalmi kialakítása, az ehhez, valamint a HYPER működtetéséhez szükséges Digitális Exportfejlesztési Tudásközpont divízió felállítása és szakértői támogatás biztosítása.

A Széchenyi 2020 keretében valósult meg.