A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása

 • Projekt azonosító száma: EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001
 • Projekt címe: „A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása”
 • Kedvezményezett neve: Oktatási Hivatal
 • Konzorciumi tagok: Oktatási Hivatal (konzorciumvezető), Digitális Jólét Nonprofit Kft, (jogutód: KIFÜ 2023.05.01-től), Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem
 • Szerződött támogatás összege: 12 056 253 959 Ft
 • A támogatás mértéke: 100%
 • A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.12.20.
A Széchenyi 2020 keretében valósult meg.

A projekt célja, hogy a – köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó  mérési, értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, és megújítása megtörténjen a pedagógiai mérési és értékelési rendszer fejlesztése és a

digitális fejlesztések megvalósítása, valamint tematikus informális és nem formális programok tartalom- és szolgáltatás fejlesztése, szakmai és módszertani megalapozása érdekében.

Fontos a modern digitális pedagógiai kultúra elterjesztése, azaz a digitális tanulási és tanítási környezet kialakításának elősegítése tartalom- és módszertani fejlesztések támogatásával, a digitális pedagógia intézményi, szabályozási feltételeinek feltárásával.

Az oktatás és az iskolák digitális átállásához egyaránt szükséges az infrastruktúra, a támogató szolgáltatások, valamint a pedagógusok digitális módszertani gyakorlatának fejlesztése. Ennek megfelelően a projekt egyes tevékenységcsoportjain belül megvalósítandó feladatok egyszerre szolgálnak oktatáspolitikai, szakmai-módszertani támogatási, tudásmenedzsment, valamint disszeminációs célokat.

A projekt keretében elkészülnek az oktatást érintő hazai és EU-s stratégiák, valamint a Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája  (DOS) illeszkedésére vonatkozó elemzések, illetve az azok összehangolására vonatkozó javaslatok. A projektrész szak- és fejlesztéspolitikai támogatást nyújt a Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája implementációjához kapcsolódóan; illetve olyan monitoring rendszert dolgoz ki és működtet, amely lehetővé teszi az implementáció folyamatának nyomon követését.

A projekt másik nagy tevékenységcsoportjának célja egy olyan tudásmegosztó felületet kialakítása, amely nyilvánosságot biztosít a digitális oktatást szolgáló szakmai és módszertani eredményeknek, lehetővé teszi a már létező jó gyakorlatokhoz való hozzáférést, a pedagógusok egymás közötti tapasztalatcseréjét, valamint digitális pedagógiai hálózatok kiépülését. A projekt keretében lehetőség nyílik a digitális oktatás módszereinek hazai és nemzetközi szakmai rendezvényeken, illetve nemzetközi tanulmányutakon való megismerésére, valamint a hazai eredmények nemzetközi disszeminációjára is.

Fontos célkitűzésünk, hogy a digitális tartalomkínálat, módszertani támogatás, tudásmegosztás lehetővé tegye, hogy a digitális eszközök értő és széles körű használata minden tantárgy esetében beépüljön a tanítás-tanulás és az értékelés folyamatába, valamint, hogy létrejöjjön egy „intézményi digitális minimum” követelményrendszer, illetve a követelményrendszernek való megfelelést támogató intézményi kompetencia-keretrendszer.

 

A fentiek megvalósítása érdekében a kiemelt projekt fontosabb tevékenységei:

 • A digitális pedagógia korszerű módozatainak feltárása, minták kifejlesztése, tartalmi ajánlások megfogalmazása, továbbá mintaprojektek megvalósítása, azok tapasztalatainak feldolgozása.
 • A digitális iskola leírása a követelmények és a teljesülésüket jellemző indikátorok meghatározásával (a digitális iskolává válás folyamatára, az átálláshoz szükséges optimális infrastrukturális, szervezeti és humánerőforrásra, valamint a folyamatra vonatkozó elvárások meghatározása, illetve a működésére vonatkozó ajánlások megfogalmazása), az EU Digcomp.org keretrendszeréhez illeszkedően.
 • A digitális oktatás eredményességének, az oktatás hatékonyságának növeléséhez való hozzájárulás mérhetővé tétele és nyomon követése, adat-alapú oktatási döntéshozatal támogatása a digitális oktatás eszközeinek segítségével.
 • A munkaerőpiaci és társadalmi elvárásoknak, valamint a továbbtanulás és az élethosszig tartó tanulás szükségleteinek megfelelő digitális kompetenciák meghatározása a EU Digcomp keretrendszer valamint az erre épülő IKER (Infokommunikációs Egységes Referencia Keret) szintjeivel összhangban; a tanulói és pedagógusi digitális kompetencia mérési rendszerének elemeire vonatkozó javaslatok megfogalmazása, az életpályaszakaszokban elvárt szint meghatározása, valamint a szabályozási környezet megfelelő alakításának támogatása.
 • Szakmai támogatás biztosítása a köznevelés tantervi-tartalmi szabályozóinak felülvizsgálatát és átdolgozását végzők számára a digitális pedagógiai követelmények érvényesítéséhez.
 • A köznevelés minőségi fejlesztése gyakorlat-centrikus, motiváló informális és nem formális tanulási módszerek, komplex nevelési-oktatási programok – mint például a témahetek – kínálatának bővítésével, az adaptálásukat elősegítő mintaprojektek szervezésével, az eredmények elemzésével.
 • A korai iskolaelhagyók arányának csökkentése a pedagógusok módszertani kultúráját és kreativitását támogató digitális pedagógiai fejlesztésekre, innovatív oktatásszervezési eljárásokra és a kapcsolódó támogató szolgáltatásokra vonatkozó szakmai javaslatokkal.
 • Tanácsadói feladatok ellátása az intézmények digitális átállását támogató pályázatokhoz kapcsolódóan, illetve általános tájékoztatás és támogatás biztosítása az intézmények számára a digitális kompetencia fejlesztéséhez kapcsolódóan.

 

A projekt a kitűzött célok megvalósításával hozzájárul:

 • az Európa 2020 stratégia számszerűsített céljai közül a korai iskolaelhagyás arányának 10 százalékra mérsékléséhez,
 • Magyarország versenyképességének javításához,
 • a pedagógusok módszertani kultúrájának folyamatos gazdagításához, a pedagógiai kreativitás előtérbe helyezéséhez, összhangban az új tantervi-tartalmi szabályozókban megjelenő követelményekkel, valamint a köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakításával, megújításával,
 • az informális és nem formális keretek között, nyitott nevelési-tanulási környezetben megvalósuló programok, módszertanok szélesebb körű elterjedéséhez, a társadalmi együttműködés erősítéséhez,
 • a tanulói ismeretek, kompetenciák elsajátítását, a személyiség kiteljesedését elősegítő eszköz-rendszer továbbfejlesztéséhez,
 • a nevelés-oktatás minőségének fejlesztésével, az oktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés javításával a tanulási egyenlőtlenségek mérsékléséhez, a munkaerő-piaci elvárásokhoz való alkalmazkodás támogatásához.