A 21. század családtámogatási, nyugdíj és kincstári számlavezető rendszere

Projekt azonosító: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00024
Kedvezményezett neve: Magyar Államkincstár
KIFÜ szerepe a projektben: folyamat és műszaki minőségbiztosító
A projekt címe: A 21. század családtámogatása és nyugdíja
A támogatás keretösszege: 22 596 073 800 Ft
KIFÜ támogatási összeg: 116 145 401 Ft
A támogatás mértéke: 100 %
A projekt megvalósításának kezdete: 2017.06.01.
A projekt tervezett befejezése: 2021.03.31.
Konzorciumi tagok: Magyar Államkincstár, NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Projekt státusza: folyamatban

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.


A „21. század családtámogatása és nyugdíja” kiemelt projekt célja egy új, korszerű, az ügyfelek igényeit kiszolgáló, az ügyintézők feladatellátását támogató integrált családtámogatási és nyugdíjbiztosítási szakigazgatási rendszer létrehozása, amely könnyen kezelhető és a jövőbeli feladatoknak megfelelően folyamatosan bővíthető.

A projekt középpontjában a hatékony, biztonságos működés kialakítása, a mindenkori jogszabályoknak való teljes körű megfelelés, a folyamatosan változó jogszabályi környezetre való rugalmas és gyors reagálás, és a társadalmi elvárásoknak való megfelelés áll. A jól szervezett és biztonságos működtetés része az ügyfelekkel és más közigazgatási szervekkel való kapcsolatok folyamatos fejlesztése, a kiszámítható, átlátható és biztonságot adó, jól szervezett ügyvitel, ügyfélbarát ügyintézés és korszerű ügyintézés, modern szolgáltató infrastruktúra működtetése.

Jelen projekt átfogó célja az adminisztratív teher csökkentése a nyugdíjbiztosítás és a családtámogatás területén, valamint az erőforrás-hatékonyság javítása az ügyfelek terheinek csökkentése révén. Az adminisztratív terhek és ügyintézési idő csökkenése az alábbi három területen valósul meg: 

  • az ügyfelek hivatali ügyintézésére fordított idejének csökkenése és az ügyintézés folyamatának egyszerűsítése
  • a Magyar Államkincstáron belüli közigazgatási folyamatok átfutási idejének csökkenése
  • a Magyar Államkincstár és más közigazgatási szervek egymás közötti kommunikációra fordított idejének csökkentése és az adatcsere kibővítése

A projekt szervesen illeszkedik az Európa 2020 Stratégia, a Nemzeti Reformprogram és a Partnerségi Megállapodás célkitűzéseinek megvalósításához, a céljait a szolgáltatások hatékonyságának fejlesztésével, szolgáltató jellegű és ügyfélközpontú szolgáltatáscsomag kialakításával, az elektronikus folyamatok fejlesztésén és optimalizálásán, a jelenlegi szakrendszerek egységesítésén keresztül kívánja megvalósítani.

A projektcélok elérése érdekében a megvalósítani tervezett projekt négy, egymástól elkülöníthető, azonban jellegénél és tevékenységénél fogva mégis összefüggő fejlesztési területre bontható:

  • Nyilvántartás
  • Elbírálás
  • Folyósítás- Követeléskezelés
  • Számlavezetés

Nyilvántartás
A társadalombiztosítási és családtámogatási ellátórendszer hatékony működésének az alapja egy korszerű és jól strukturált adatnyilvántartás. Az Egységes Ellátási Rendszer (EER) fejlesztése során létrejön a szociális adatvagyont kezelő új nyilvántartási rendszer, amely a nyugdíjbiztosítási, családtámogatási, egészségbiztosítási és más szociális biztonsági ellátásokkal összefüggő hatósági feladatok ellátásához szükséges összes adatot tartalmazza, és a jövőbeni feladatok ismeretében rugalmasan bővíthető.

Elbírálás
A nyugdíjbiztosítási, családtámogatási hatósági és ügyfélkapcsolati feladatok jelentős része az ellátások megállapításához, illetőleg az igény elbírálásához kapcsolódik. Az elbírálási funkció során a klasszikus hatósági jogviszony jön létre, amelyben az ügyfél kérelmet nyújt be valamilyen ellátásra való jogosultság megállapítása iránt, a hatóság pedig a tényállás tisztázását (bizonyítási eljárást, adatbeszerzést) követően hatósági döntést hoz az ellátás megállapításáról, vagy a kérelem elutasításáról.

Folyósítás
A fejlesztés eredményeképpen megvalósul az egyszerűsített és egységesített (ügyfelenként konszolidált), rugalmasan menedzselhető és bővíthető ellátás-folyósítási, követeléskezelési és az ezekre épülő könyvelési rendszer.
Követeléskezelés A közigazgatás szervezeti átalakítása folytán 2017. január 1-jétől a járási hivatalokhoz került a visszafizetésre, megtérítésre irányuló döntéshozatali feladat, a követelések kezelése pedig országosan központosításra került.  A feladatellátást nem támogatta és jelenleg sem támogatja egységes országos szakrendszer, jelenleg tagolt, szakrendszerenként elkülönülő követelés-nyilvántartás létezik.
A fejlesztés révén az EER rendszeren belül az ellátottaknak folyósított szociális támogatások konszolidáltan, ügyfelenként lesznek összesítve, és ezzel még az új ellátás(ok) folyósítása előtt meg lehet akadályozni új, jogalap nélküli kifizetéseket, elkerülve a költséges kintlévőség kezelési folyamatokat.

Számlavezetés
A magyarországi pénzforgalom 20%-a a most üzemelő számlavezető rendszereken halad át. A piaci és szabályozói igényeknek való megfelelés megkívánja egy korszerű, kvázi folyamatos működésre képes, új számlavezető rendszer bevezetését. A számlavezetéssel kapcsolatos működési kockázatok csökkentése, a gyors és biztonságos bevezetés alapja egy tiszta profilú – csak számlavezetést megvalósító - dobozos számlavezető alkalmazás implementálása, amely képes a standard számlavezetési funkciókat biztosítani és tud kommunikálni az érintett kincstári szakrendszerekkel, valamint a külső pénzforgalmi csatornákkal is. A Kincstárban jelenleg futó kapcsolódó projekt és a számlavezető rendszer bevezetésének köszönhetően a számlavezetés és a költségvetési ellenőrzési funkciók rendszer szinten szétválasztásra kerülnek. A fejlesztés részeként megújul a számlavezető rendszerhez kapcsolódó front-end felület és különféle elektronikus eszközökön is lehetővé válik a bankszámlavezetés az ügyfelek részére.