Elnök (magasabb vezető)

Innovációs és Technológiai Minisztérium a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségnél (KIFÜ) elnök (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

A foglalkoztatás  jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, kinevezéstől számított legfeljebb 5 évig szól.

A munkavégzés helye: 1134 Budapest, Váci út 35. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter irányítása alatt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv törvényes működésének biztosítása, vezetői feladatainak ellátása. Az egyes hazai finanszírozású, valamint európai uniós társfinanszírozású, különösen informatikai tárgyú kiemelt ágazati fejlesztési projektek tervezésével és megvalósításával, valamint a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program összefogásával és megvalósításával megbízott intézmény irányítása. Felel a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendeletben meghatározott feladatok ellátásáért .

Illetmény és juttatások

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a nemzeti fejlesztési miniszter irányítása alá tartozó szerveknél történő végrehajtásáról szóló 68/2013 . (Xl. 22 .) NFM rendelet rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek

 • Egyetem, Szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettség, vagy nem szakirányú egyetemi, illetve főiskolai végzettség és szakirányú szakképesítés;
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások);
 • Nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása;
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása;
 • Közigazgatási szervezetek nagy informatikai rendszerének fejlesztésében és üzemeltetésében szerzett legalább 3 éves tapasztalat;
 • Legalább 3 éves projektvezetési, -irányítási, és -felügyeleti tapasztalat;
 • Projektjavaslatok megvalósításának előkészítésében szerzett tapasztalat;
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint jog a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz, illetve bevándorolási és letelepedési engedély megléte;
 • Egészségügyi alkalmasság;
 • Nemzetbiztonsági ellenőrzés előzetes lefolytatásához történő hozzájárulás;
 • A Kjt. 20/B. § (2) bekezdése alapján magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyba helyezhető;
 • Büntetlen előélet;
 • Költségvetési szervnél informatikai területen szerzett legalább 10 éves vezetői tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent

 • EU-s forrásból megvalósuló infokommunikációs projektekben szerzett tapasztalat
 • Költségvetési intézményvezetői legalább 3 éves vezetői tapasztalat

Elvárt kompetenciák

 • Rendszerszemlélet 
 • Gyors, ugyanakkor megalapozott döntéshozatal képessége
 • Problémamegoldó készség
 • Kommunikációs készség
 • Kapcsolatteremtő készség
 • Szakmai elkötelezettség 
 • Nagyfokú munkabírás
 • Felelősségtudat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások

 • Szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettséget, - vagy nem szakirányú egyetemi, illetve főiskolai végzettség esetén az ezt igazoló oklevél benyújtása mellett szakirányú szakképesítést, esetleges nyelvtudást, illetve esetleges tudományos fokozatot igazoló iratok másolata;
 • Magyar nyelvű szakmai önéletrajz, legalább másfél oldalban összegezve;
 • Motivációs levél a munkakör betöltéséhez kapcsolódó okról, illetve a betölteni kívánt pozíció pályázó által elsődlegesnek vélt feladatairól, a korábbi vezetői tapasztalatokról stb. (legalább másfél oldal terjedelemben);
 • 90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet, valamint azt, hogy a pályázó nem áll a közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez szükséges foglalkozás gyakorlásától való eltiltás hatálya alatt, vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén az erkölcsi bizonyítványt a kinevezés napjáig a pályázó eredetiben bemutatja;
 • Nyilatkozat, amelyben a pályázó vállalja elnöki megbízása esetén az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény (Vnyt.) szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget;
 • Nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul a nemzetbiztonsági ellenőrzés az elnöki megbízást megelőző lefolytatásához;
 • Nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, valamint pályázatának az elbírálásban közreműködők által történő megismeréséhez.
 • Orvosi igazolás, amellyel a pályázó a magasabb vezetői beosztás ellátására alkalmas egészségügyi állapotát igazolja.

A munkakör betölthetőségének időpontja

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje

Közzétételtől számított 30 nap (2020. 08. 13.)

A pályázattal kapcsolatban további információt nyújt

Horváth Róbert HR fejlesztési irodavezető
mobil: +36 30 480 7263 e-mail: horvath.robert[at]kifu.gov[dot]hu

Bakos László munkaügyi irodavezető
mobil: +36 30 555 0133 e-mail: bakos.laszlo[at]kifu.gov[dot]hu

A pályázatok benyújtásának módja

Elektronikus úton palyazat[at]itm.gov[dot]hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje

A határidőt követően megküldött, vagy a pályázati feltételeknek nem megfelelő, illetve nem teljes mértékben megfelelő pályázat érvénytelen. A pályázati benyújtási határidő lejártát követő 21 napon belül az érvényes pályázatok előzetes szűrését követően személyes meghallgatására kerül sor az innovációért és technológiáért felelős miniszter által létrehozott bíráló bizottság előtt. Az e-mail tárgyában szíveskedjék feltüntetni : "KIFÜ elnöki pályázat"

A pályázat elbírálásának határideje

A pályázat benyújtására előírt határidőt követő 60 napon belül. (2020. 10. 12.)

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ

Az elnök személyéről - a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve - a pályázati határidő lejártát követő 60 napon belül az innovációért és technológiáért felelős miniszter dönt. A döntésről a pályázók elektronikus úton kapnak értesítést. A pályázatban csak a kiírás feltételeinek mindenben megfelelő, határidőre beérkezett dokumentumokkal rendelkező pályázó vehet részt. Az elnököt az innovációért és technológiáért felelős miniszter nevezi ki, és menti fel. Hiánypótlásnak nincs helye. Vezetői megbízást az a személy kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. 07. 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.